Hızlı Erişim
Anasayfa
Kurumsal
Doktorlarımız
Online Randevu
Laboratuvar Sonuçları
Nöbetçi Eczaneler
Sağlık Rehberi ve Bilgileri
Hasta Hakları
Fotoğraflar
İnsan Kaynakları
Öneri & İstek Formu
İletişim
Plastik İşlemler

Doktor Sayfası

No Ameliyat adı The Operation name
1 Adele transpozisyonu Transposition of muscles
2 Alt konka kırılması Inferior turbinate fracture
3 Ayarlanabilir sütür, pitozis Adjustable suturefor ptosis
4 Blefaroplasti, her bir göz kapağı için  Blepharoplasty, for each eyelid
5 Botulinium toksini enjeksiyonu Botulinum toxin injection
6 Depresyon fraktürü, basit Depression fracture, simple
7 Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı  Skin or mucosa graft repair using a socket repair
8 Dermoid kist eksizyonu Dermoid cyst excision
9 Ektropiyum için cerrahi girişim Surgery for Ektropiyon
10 Ekzanterasyon ve deri grefti Exanteration and skin grafts
11 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak Exanteration and leave the secondary recovery
12 Enükleasyon veya evisserasyon Az kistesi Enucleation or evisceration of oral cyst
13 Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları  Suspended fascia and tendon grafting surgery
14 Frontale asma teknikleri, pitozis Frontale suspended techniques for ptosis
15 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu The reconstruction of the eyelid skin defects
16 Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu  The reconstruction of full-thickness eyelid defects
17 Göz kapağına altın implantasyonu  Implantation of gold on the eyelids
18 Kantoplasti The Cantoplasty
19 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla  The eyelids suturing, more than 1 cm
20 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar The eyelids suturing, up to 1 cm
21 Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya flep ile The eyelids reconstructionusing the graft or flap
22 Kapak tümörü ameliyatı The eyelids tumor surgery
23 Kapak veya konjonktiva biyopsisi The eyelids or conjunctival biopsy
24 Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı The eyelids and chalazion cyst surgery
25 Kas transpozisyonu veya greft ile düzeltme  muscle transposition or graft
26 Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi Nasal mucosa and skin infiltration anesthesia
27 Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu Eyebrow reconstruction with the island flap from the scalp
28 Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı  kaş rekonstrüksiyonu Scalp composite graft using for  eyebrow reconstruction
29 Silikon yağı çıkarılması Removal of the silicone oil
30 Tarsorafi Tarsoraf
31 Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar Static repairs only interfere with the skin
32 Abbe flebi, birinci seans Abba flap, the first stage
33 Abbe flebi, ikinci seans Abba flap, second stage
34 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler Fasciocutaneous shaped island flap flaps
35 Alın flebi, birinci seans Forheadflap, the first stage
36 Alın flebi, ikinci seans  Forheadflap, the second stage
37 Anoplasti Analoplasty
38 Arteriovenöz fistül oluşturulması The creation of arteriovenous fistula
39 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri Multiple Z-plasty techniques In the same area
40 Büyütme mammoplastisi, iki taraf  Augmentationmammoplasty on both sides
41 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte Surgical tracheostomy or fistula closure, with cosmeticrepair
42 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan Surgical tracheostomy or fistula closure, without cosmeticrepair
43 Çapraz bacak flebi, birinci seans Cross-leg flap, the first stage
44 Çapraz bacak flebi, ikinci seans Cross-leg flap, second stage
45 Çapraz parmak flebi, birinci seans Cross finger flap, the first stage
46 Çapraz parmak flebi, ikinci seans Cross finger flap, second stage
47 Dil flebi, birinci seans Language flap, the first stage
48 Dil flebi, ikinci seans Language flap, second stage
49 Doku genişletme uygulamaları, birinci seans Tissue expansion applications, the first stage
50 Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans Tissue expansion applications, the second stage
51 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu  Old-superficial varicose veins, injection of sclerosing agents
52 Fasiyatomi fasciotomy
53 Fasiyokütan flep Fasciocutaneous flep
54 Hemanjiyom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile   Hemangioma, lymphangioma excision and reconstruction with skin grafts
55 Hemanjiyom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu Hemangioma, lymphangioma or vascular malformation excision
56 İki loblu flep  Two-lobed flap
57 İliyoinguinal lenf nodu disseksiyonu Ilioinguinal lymphadenectomy
58 İnterpolasyon flepleri, birinci seans Interpolation flaps, first stage
59 İnterpolasyon flepleri, ikinci seans Interpolation flaps, the second stage
60 Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf Gynecomastia correction, both sides
61 Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf Gynecomastia correction, one side
62 Karın duvarı benign tümörleri için girişim  Benign tumors of the abdominal wall 
63 Kas flebi Muscle flap
64 Kas flebi ile birlikte deri grefti Muscle flap with skin grafting
65 Kas-deri flebi  Muscle-skin flap
66 Kısmi kalınlıkta deri grefti  ile  defekt onarımı Partial thickness skin graft to repair defects
67 Kısmi kalınlıkta deri grefti  ile  defekt onarımı, ilave Partial thickness skin graft to repair the defect, additional
68 Kistik higroma eksizyonu, basit Cystic hygroma excision, simple
69 Kistik higroma eksizyonu, kompleks Excision of cystic hygroma, complex
70 K-M plasti flepi K-M plasti flep
71 Koltuk altı diseksiyonu Axilla dissection
72 Kompozit greft composite graft
73 Küçültme mammoplastisi, iki taraf Reduction mammoplasty on both sides
74 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit Lymph nodes or lymphadenitis abscess drainage, simple
75 Ligasyon, eksternal karotit arter Ligation of external carotid artery
76 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter Ligation or biopsy, temporal artery
77 Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları Limberg, Rhomboid, Karydakis flap surgery
78 Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal Perforator vein ligation and Linton-type skin graft,
79 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile Excision of malignant skin tumors, with flaps or grafts
80 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür Malignant skin tumor excision with primary suture
81 Mastektomi, basit  Mastectomy, simple
82 Meme asimetrisinin düzeltilmesi Correction of breast asymmetry
83 Meme rekonstrüksiyonu, sadece  implant ile Breast reconstruction, only with implants
84 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu Nipple and early reconstruction
85 Memeden kist-benign tümör çıkarılması cyst-removal or benign tumor of the breast
86 Mukoza flebi Mucosal flap
87 Mukoza grefti alınması Mucosal grafting
88 Pilonidal sinüs eksizyonu Pilonidal sinus excision
89 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi rotation flap of scalp defects
90 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti skin graft with transposition flap for scalp defects
91 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi V-Y advancement flap for bilateral sacral defects
92 Segmental mastektomi Segmental mastectomy
93 Skar revizyonu Scar revision
94 Sternal debritman Sternal debridement
95 Tam kalınlıkta deri grefti  ile defekt onarımı  Full thickness skin graft to repair defects
96 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu Unilateral superficial inguinal lymph node dissection
97 Tüberoz meme onarımı Tuberous breast restoration
98 Tümör veya kist eksizyonu Tumor or cyst excision
99 Yağ grefti  uygulaması Fat graft application
100 Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım Cheek tumor excision repair with flaps
101 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım Cheek tumor excision, primary repair
102 Perinoplasti Perianoplasty
103 Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi Expansion of vaginal stenosis, surgery
104 Vajina rekonstrüksiyonu, deri grefti ile  Vaginal reconstruction with skin grafts
105 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Total septal reconstruction with open rhinoplasty
106 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu Resection of benign tumors of the mouth and around mouth
107 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması Excision of malignant tumors in the mouth and closer wıth local flaps 
108 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı Floor of the mouth and tongue laceration repair
109 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı Vestibule of mouth abscess, cyst or hematoma drainage
110 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı The oral mucosa as donor graft excision and repair of vestibule
111 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu Destruction of lesions in the mouth vestibule physical method
112 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı Mucosal and submucosal resection and repair of the oral vestibule
113 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu Reconstruction of the alar defects
114 Alveolar yarık onarımı Alveolar cleft repair
115 Aurikula apse, hematom drenajı Auricle abscess, hematoma drainage
116 Aurikula eksizyonu, basit Auricle excision, simple
117 Aurikula eksizyonu, total Auricle excision, total
118 Blow-out `  kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi Blow-out fracture of the orbital floor to be placed grafts or biomaterials
119 Boyun eksplorasyonu Neck exploration
120 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Branchial cleft cyst or sinus excision
121 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Nasal reconstruction, partial
122 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu Excision of lesion of palate oruvula
123 Deri grefti kullanarak sulkoplasti Sulcusoplasty using skin grafts
124 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması  The use of skin grafts for opening of the sulcus of the posterior lip 
125 Deri tümörlerinde eksizyonel lazer Laser excision of skin tumors
126 Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması Tongueroot suspension and / or linguistic root tissue removal
127 Dil lezyonu eksizyonu Tonguelesion excision
128 Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile  Tonguelesion excision and repair, with tongue flap
129 Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması Tongueand floor of the mouth, abscesses, cysts, hematoma and so on. Removing
130 Dudak adezyonu  Lip adhesion
131 Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep kullanımı Lip malignant tumor resection or biopsy and Estonia are, Bernard, etc. use of flaps
132 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi Lip biopsy or wedge resection of malignant tumors
133 Dudak veya dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım The wedge-shaped lips and tongue tissue resection and primary repair
134 Dudak yarığı burnu  onarımı, osteotomisiz  Cleft lip and nose repair without osteotomy
135 Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile   Cleft lip and nose repair wıth osteotomy
136 Dudak yarığı onarımı, iki taraf Cleft lip repair, the two sides
137 Dudak yarığı onarımı, tek taraf Cleft lip repair, one side
138 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi Large tumor resection from the Lip, with local flaps repair and LAP biopsy 
139 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı Large tumor resection from the lip and repair with local flaps 
140 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit The frontal bone fracture, open reduction and internal fixation
141 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraf  The frontal sinus surgery, with osteoplastic flap, one side
142 Genioglossal ilerletme Genioglossal advancement
143 Genioplasti, implant ile  Genioplasty wıth implant
144 Genioplasti, osteotomi ile Genioplasty with osteotomy
145 Glossektomi, parsiyel Partial Glossectomy 
146 Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları için eminektomi Habitual temporomandibular joint (TMJ) for dislocations eminectomy
147 Hiyoid suspansiyonu The hyoid suspension
148 İki loblu kulak memesinin onarımı Repair of two-lobed ear lobe
149 Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri Skull simple tumoral masses
150 Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları The extensive skull bone tumor surgery
151 Kemik iletimi işitme dekompresyonu Bone conduction hearing decompression
152 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı Including severe bone and cartilage loss 'saddle nose' deformity repair
153 Kepçe kulak onarımı Prominent ears repair
154 Kolumella uzatılması Columella extension
155 Kondilektomi Condylectomy
156 Kosta grefti alınması  Taking costal graft 
157 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile   rekonstrüksiyonu Reconstruction of the cranial bone defects with plates
158 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür The full-thickness resection for tumors located on the pinna and primary suture
159 Lateral rinotomi ile yaklaşım  Approach with lateral rhinotomy
160 Le Fort I osteotomisi ve/veya kemik grefti Le Fort I osteotomy and / or bone graft
161 Makrotia düzeltilmesi Correcting the microtia
162 Meatoplasti, stenozlarda Meatoplasty for stenosis
163 Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu Lobule transposition to repair microtia
164 Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması Creating posterior sulcus to repair microtia
165 Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu  Minor excision of salivary gland tissue
166 Nazal fraktür onarımı Nasal fracture repair
167 Nazal septal perforasyon onarımı Nasal septal perforation repair
168 Nazal valv cerrahisi, iki taraf Nasal valve surgery, both sides
169 Nazal valv cerrahisi, tek taraf Nasal valve surgery, one side
170 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal Nasopharyngeal lesion excision, transpalatal
171 Nazofarinks biyopsisi Nasopharyngeal biopsy
172 Nazolabial fistül onarımı Nasolabial fistula repair
173 Onarılmış dudak yarığı revizyonu  Revision of repaired cleft lip 
174 Oro-antral fistüllerin onarımı Repair of oro-antral fistula
175 Parotidektomi, yüzeyel Parotidectomy, superficial
176 Parotis apse drenajı Parotid abscess drainage
177 Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer Pigmented lesions, non-laser excision
178 Ranulaya girişim Ranula initiative
179 Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans Rhinophyma excision and forehead flap, the first stage
180 Rinofima eksizyonu ve alın flebi, ikinci seans Rhinophyma excision and forehead flap, the second stage
181 Rinofima eksizyonu ve deri grefti Rhinophyma excision and skin grafting
182 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması  Rhinophyma excision and left to secondary healing
183 Rinoplasti komplike, greft ile Rhinoplasty complicated with graft
184 Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın Rhinoplasty uncomplicated, without the use of graft
185 Septal fraktür onarımı Septal fracture repair
186 Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR) Septoplasty or submucosal resection (SMR)
187 Septorinoplasti septorhinoplasty
188 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım Excision of hard palate tumor, primary repair
189 Siyalolitotomi, cerrahi Surgical siyalolitotomy 
190 Sublingual  tükrük bezi  eksizyonu Sublingual salivary gland excision
191 Submaksiller veya sublingual apse drenajı Submaxillary or sublingual abscess drainage
192 Submandibuler  tükrük bezi  eksizyonu Submandibular salivary gland excision
193 Suprahyoid boyun diseksiyonu Suprahyoid neck dissection
194 Tek loblu lokal deri flebi  One lobed local skin flap
195 Tiroglossal kist veya fistül  eksizyonu Thyroglossal excision of the cyst or fistula
196 TME ankilozu  için ‘gap’ artroplastisi The gap arthroplasty for TMJ ankyloses 
197 TME artroplasti TMJ arthroplasty
198 Tortikollis düzeltilmesi correction of torticollis
199 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans Reconstruction of the total loss of nose using forehead flap and skeletal structure creation, first stage
200 Uvulektomi Uvulectomy
201 Uvulofaringoplasti Uvulofaringoplasty
202 Vasküler lezyon, eksizyonel lazer Vascular lesions, laser excisional
203 Vasküler lezyon, lazer Vascular lesions, laser
204 V-Y ilerletme deri flebi V-Y advancement flap of skin
205 Yalnızca kıkırdak kaybı içeren  `saddle nose? deformitesi onarımı Saddle nose deformity repair of cartilage loss only? 
206 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Zygomatic fractures, open reduction and internal fixation
207 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon Zygomatic fractures, closed reduction
208 Z-Plasti (Bir tek Z-plasti) Plasti-Z (a single Z-plasty)
209 Benign yumuşak doku tümörü, derin Benign soft tissue tumors, deep
210 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks  Benign soft tissue tumors, complex
211 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel Benign soft tissue tumors, superficial
212 El bileği ganglion eksizyonu  Wrist ganglion excision
213 El kemikleri kırıkları için  K-W  K-W Hand bone fractures
214 Flep ayrılması Flap separation
215 Ganglion eksizyonu, büyük eklem Ganglion excision, large joints
216 Ganglion eksizyonu, küçük eklem Ganglion excision, small joints
217 Greft alınması  Taking a grafts
218 Karpal instabilite cerrahisi Carpal instability surgery
219 Kemik grefti alınması Taking a bone graft
220 Kıkırdak grefti alınması Taking a cartilage graft
221 Kontraktür açılması, büyük eklem Opening contractures of large joints
222 Kontraktür açılması, küçük eklem Opening contracture of small joints
223 Kontraktür açılması, orta eklem Opening contracture of middle joint
224 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin Malignant soft tissue tumor resection, deep
225 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel Malignant soft tissue tumor resection, superficial
226 Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu Carpal tunnel decompression for median nerve 
227 Polidaktili eksizyonu, komplike Polydactyly excision, complicated
228 Tendon grefti alınması Taking tendon graft
229 Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için Repair with tendon graft, for a single tendon
230 Tendon onarımı, ilave her tendon için  Tendon repair, tendon added for each
231 Tendon protezi uygulanması Tendon implementation surgery
232 Tendon transferi, ilave her tendon için  Tendon transfers, additional for each tendon
233 Tendon transferi, tek tendon Tendon transfer, only one tendon
234 Tetik parmak cerrahi tedavisi Trigger finger surgery treatment
235 Tırnak yatak revizyonu, her biri Revision of the nail bed, each
236 Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep lateral calcaneal flap for heel defects
237 Topuk defektleri için ters akımlı sural flep Advancement sural flap for heel defects
238 Vasküler saplı ada flebi Vascular island flap
239 Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması Removal of superficial soft tissue foreign bodies
240 Fimozis açılması Circumcision
241 Hipospadias onarımı, distal Hypospadias repair, distal
242 Hipospadias onarımı, proksimal  Hypospadias repair, proximal
243 Penis rekonstrüksiyonu, rejyonel flep ile Penile reconstruction, with regional flaps

 

   
Bu içerik 1583 defa görüntülendi.

 
Öneri & İstek Formu
Doktorlarımız
Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
Hekim Hakları
Nöbetçi Eczaneler
Hasta Hakları
Online Randevu
Sağlık Bilgileri ve Rehberi
Haberler
Hakkımızda
Değerlerimiz
Bölümlerimiz
E-Posta
İletişim
Acil (24 Saat)
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
İletişim
Ulaşım
Harita Üzerinde